SILVER BRIGHT® ZAI770NB

QUEEN GLOBE® ZAI809NB

QUEEN GLORY® ZAI752NB

QUEEN DIAMOND® ZAI726NB

QUEEN BRIGHT® ZAI858NB

BIG WHITE® ZAI877NB

QUEEN RED® ZAITOLIO